2. ročník / LS / Ext BŠ Mn

 • Cieľ predmetu:
  Cieľom predmetu je získať poznatky o princípoch a metódach systematického a efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov/ľudského potenciálu a prostredníctvom vhodných metód zážitkového učenia rozvíjať interpersonálne a komunikačné zručnosti.
  Po absolvovaní predmetu študent/študentka: 

  -  rozumie podstate, unikátnosti a prínosu ľudských zdrojov/ľudského potenciálu pre podnik,

  -  osvojí si obsah a náležitosti procesov efektívneho využívania a formovania ľudského potenciálu,

  -  je schopný/á identifikovať ťažkosti spojené s efektívnym využívaním ľudských predností a dokáže prijímať vhodné manažérske rozhodnutia pre ich vyriešenie.


  Samoprihlásenie sa do kurzu
 • Cieľom predmetu je naučiť študentov základy sociologického prístupu a kritického sociologického myslenia. Študenti budú ovládať hlavné nástroje sociológie v zmysle riadenia spoločnosti, skupín a vzťahov. Budú mať prehľad o hlavných oblastiach sociológie. Ďalej je to prehľad o základných tematických okruhoch sociológie, ako aj poznanie dôležitých procesov a trendov v spoločnosti.

  Samoprihlásenie sa do kurzu
 • Cieľom predmetu je získať poznatky o možnostiach konkrétneho uplatňovania etiky a jej prínose v podnikateľskom prostredí. Trénovať riešenie základných etických problémov pomocou prípadových štúdií. 

  Samoprihlásenie sa do kurzu